Част от нашите 100+ доволни клиенти и партньори

Представяне на малка част от нашите успешни проекти:


Бенефициент:
„ЗГП“ ООД

Наименование на проекта: Развитие на управленския капацитет на „ЗГП“ ООД чрез въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите (ERP система)

Обща стойност на проекта: 558 000 лв., от които БФП 390 600 лв. и собствено финансиране 167 400 лв.

Описание на проекта: Проектът включва дейности по внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (ERP система), която представлява нова софтуерна технология от последно поколение, създаваща условия за ефективен мениджмънт и обхващаща всички бизнес процеси на предприятието.

Внедряването на системата постига подобряване на процесите, свързани с планиране и вземане на решения, организация на ресурсите (материални, енергийни, човешки), организация на производствения процес, реализация и интернационализация на продуктите. В допълнение, системата води до оптимизиране на различните организационни процеси и работни потоци, минимизиране на времето за извличане и подаване на информацията, пълен контрол над всички бизнес процеси в организацията, подобряване управлението на финансите, намаляване на риска, достъп в реално време до необходимата информация, подобряване на стратегическото планиране, поддържане нивата на складовите запаси с максимална ефективност, по-кратко време за обработка на поръчка и доставка, синхронизиране на данните между отделите, гъвкави средства за изготвяне на справки и анализи и, не последно място, подобряване услугите по обслужване и нивото на удовлетвореност на клиентите.

Изпълнението на проекта води до постигане на по-висока конкурентоспособност на предприятието, стабилизиране на пазарните позиции, както и до поддържане на положителния имидж на компанията сред клиентите.

EPConsulting подкрепя „ЗГП“ ООД в разработването и изпълнението и на други проекти, в т.ч. по линия на процедурата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, свързана с осигуряването на подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Бенефициент: „Образователен център Британика” ООД

Наименование на проекта: Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език

Обща стойност на проекта: 453 737 лв., от които БФП 391 122 лв. и собствено финансиране 62 615 лв.

Описание на проекта: Основната цел на проекта е внедряване на иновативна система за онлайн обучение от „Образователен център Британика” ООД и пазарна реализация на иновативна услуга за обучение по английски език на деца и възрастни.

Системата за онлайн обучение е предназначена да осигурява уеб базирано обучение по английски език за деца и възрастни. Основни функции на системата са да поддържа комплекса информация за потребителите, да позволява пълна автоматизация на редица процеси – регистрация на потребителя, определяне на академичното ниво, препоръчване на курс/програма, следене на напредъка в обучението, създаване на потребителски профил, онлайн плащане. Системата индивидуално следи развитието и прогреса на всеки курсист, избира най-подходящото академично съдържание спрямо изискванията на потребителя и поставените цели, като е изключително подходяща и за ранно обучение на деца, тъй като обучава чрез интерактивни игри. В допълнение, тя осигурява достъп до съдържанието и чрез мобилни устройства (таблет, смартфон) навсякъде и по всяко време, както и интеграция със социалните мрежи.

Иновативният софтуерен продукт води до високо-технологично реализиране на широко достъпно, адаптивно, качествено, разнообразно и високоефективно електронно езиково образование за български граждани и чужденци с различни образователни потребности и езиков опит.


Бенефициент:
„Косев“ ЕООД

1. Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет в „Косев“ ЕООД

Обща стойност на проекта: 1 080 928 лв., от които БФП 749 948 лв. и собствено финансиране 330 980 лв.

Описание на проекта: Проектът цели усъвършенстване на производствени процеси в предприятието, повишаване на производствения капацитет, ефективността и конкурентоспособността му, както и утвърждаване и развитие на предприятието на националния и международните пазари.

Проектът включва дейности, свързани с доставка и внедряване в производството на специализирани високотехнологични машини за обработка на метали – фибролазер и абкантпреса. Внедряването им води до намаляване на времето за производство на единица продукция, улесняване процесите на допълнителна обработка на произвежданите детайли и повишаване на тяхното качество. Използването на новите технологии водят и до значително подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „Косев“ ЕООД.

2. Наименование на проекта: Подобряване на енергийната ефективност в „Косев“ ЕООД

Обща стойност на проекта: 505 457 лв., от които БФП 357 840 лв. и собствено финансиране 147 617 лв.

Описание на проекта: Основните цели на проекта включват подобряване на енергийната ефективност в „Косев” ЕООД, разширяване на производствения капацитет, както и оказване на положително влияние върху околната среда.

Дейностите по проекта представляват инвестиции в материални активи и са свързани с придобиване на нов вертикален обработващ център и нов газокар, заменящи използваните преди проекта производствено и енергийно неефективни активи. В рамките на проекта е осъществено и внедряване на система за енергийно управление БДС EN ISO 50001, която подпомага дружеството в по-доброто енергийно използване на съществуващи активи. Дейностите по проекта спомагат за опазване на околната среда чрез значително намаляване на замърсените отпадъчни води, намаляване на бракуваната продукция и съответно рециклирането, както и използването на рециклирани суровини. Резултатите от внедряване на енергоспестяващите мерки и производството на нови енергийно ефективни продукти включват увеличаване на производителността на труда, по-високо качество на произвежданите продукти и подобряване на пазарните позиции на предприятието както в страната, така и извън нея.

EPConsulting подкрепя „Косев“ ЕООД в разработването и изпълнението и на други проекти, в т.ч. по линия на процедурата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, свързана с осигуряването на подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Референции

Генезис лаборатории ООД

Образователен център Британика ООД

Колор студио ЕООД

 

Уитмайнд ЕООД

 

Гравелита ООД

 

Косев ЕООД

 

Натюрбейс АД

 

ЗГП ООД

 

Рино системс ООД

 

Бенкомерс ООД

 

МтСофт ООД

 

Лалев ООД

 

Кинтрейд ЕООД

 

ЕТ Виксрент