Днес Министерство на иновациите и растежа обяви процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност. Общият бюджет по процедурата е 200 000 000 лв.

Допустимите кандидати са микро, малки, средни предприятия, както и малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация, осъществяващи дейности в областта на индустрията и услугите.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е 75 000 лв., а максималният – 1 000 000 лв. Максималният % на помощта е от 35% до 50% в зависимост от категорията предприятие и мястото на изпълнение на инвестицията.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 15 май 2023 г.

За повече информация, моля свържете се с нас на office@epconsulting.bg.