Новини

1 август 2023 г.: Публикувана за обществено обсъждане е процедура „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 публикува за обществено обсъждане проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“. Целите на процедурата са обвързани с предоставянето помощ за [...]

28 юли 2023 г.: Процедура “Внедряване на иновации в предприятията” е публикувана за обществено обсъждане

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия [...]

27 юли 2023 г: Стартира процедура “Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. [...]

16 май 2023 г.: Обявена за обществено обсъждане е процедура „Разработване на иновации в предприятията“

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия [...]

22 февруари 2023 г.: Приключи оценката на предложенията по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Министерство на иновациите и растежа публикува списък на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции и списък с резервните предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни [...]

14 февруари 2023 г.: Отворена за кандидатстване е процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Днес Министерство на иновациите и растежа обяви процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на [...]

2 февруари 2023 г.: Обявена за обществено обсъждане е процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да [...]

30 януари 2023 г.: Стартира набирането на проектни предложения по процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият размер на средствата по процедура е [...]

12 декември 2022: Обявена за обществено обсъждане е процедура за изграждане на нови ВЕИ до 1 MW в комбинация с батерии

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия [...]

17 октомври 2022: Грантова схема за ИКТ и киберсигурност в МСП

Министерство на иновациите и растежа обяви и втората процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост - BG-RRP-3.005 „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността [...]

22 юли 2022: Обявена е процедура “Технологична модернизация” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост

Министерство на иновациите и растежа обяви първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да [...]

15 Март 2022 – УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Приоритетна ос 6 „Възстановяване [...]