Новини

22 февруари 2023 г.: Приключи оценката на предложенията по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Министерство на иновациите и растежа публикува списък на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции и списък с резервните предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни [...]

14 февруари 2023 г.: Отворена за кандидатстване е процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Днес Министерство на иновациите и растежа обяви процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на [...]

2 февруари 2023 г.: Обявена за обществено обсъждане е процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да [...]

30 януари 2023 г.: Стартира набирането на проектни предложения по процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият размер на средствата по процедура е [...]

12 декември 2022: Обявена за обществено обсъждане е процедура за изграждане на нови ВЕИ до 1 MW в комбинация с батерии

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия [...]

17 октомври 2022: Грантова схема за ИКТ и киберсигурност в МСП

Министерство на иновациите и растежа обяви и втората процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост - BG-RRP-3.005 „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността [...]

22 юли 2022: Обявена е процедура “Технологична модернизация” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост

Министерство на иновациите и растежа обяви първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да [...]

15 Март 2022 – УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Приоритетна ос 6 „Възстановяване [...]

18 Окт 2021 – Актуална процедура подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Отворена за кандидатстване е Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – насочена към преработвателите на [...]

6 Окт 2020 – ПРЕДСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА: АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

Индикативен период на прием проекти: октомври – декември 2020 Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на [...]