Отворена за кандидатстване е Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – насочена към преработвателите на земеделска продукция, към земеделските производители, така и към фирми, които имат желание и възможност да създадат предприятия за преработка на бюджет от около 387 млн., лева субсидия.

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти- насочена, както към земеделските производители, така и към фирми, които имат желание и възможност да създадат предприятия за преработка на земеделска продукция.

Всичко свързано с изграждането и/или ремонта на сгради предназначени за преработвателни предприятия на земеделска продукция:

  • закупуване на всякакъв вид оборудване нужно в предприятието, както и хладилни камиони, ако има нужда от такива;
  • строителство – ново, ремонти дейности
  • закупуване на машини и съоръжения(съгласно технологичните проекти на всяко предприятие);
  • складове за съхранение на готова продукция;
  • пречиствателни станции за нуждите на предприятието;
  • инвестиции ВЕИ

Размера на помощта е до 3 911 600 лв. субсидия и разходи до 5 867 400 лв. с интензитет на помощта от до 50%.

Подробна информация за настоящата процедура можете да намерите на следния адрес:

Процедурата е отворена от 15.10.2021 г.!