Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по мярката е 180 000 000 лв. Процедурата е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“, които могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство за придобиване на нови технологии, осигуряващи въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:
– предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци;
– намаляване на количеството суровини, влагани в крайните продукти, използване на алтернативни суровини, включително рециклирани и/или рециклируеми суровини, както и материали с биологичен произход;
– ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба;
– производство на устойчиви продукти: продукти за повторна или многократна употреба, продукти с увеличени възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти, продукти с възможност за рециклиране или оползотворяване на отпадъците от тях след извеждането им от употреба.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 70 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат (микро предприятия – 350 000 лева; малки предприятия – 550 000 лева; средни предприятия – 750 000 лева и големи предприятия – 1 000 000 лева).

Максималният процент на помощта е до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието – кандидат/партньор и мястото на изпълнение на инвестицията.

Ако планирате да кандидатствате по процедурата и бихте искали да подготвим за Вас предварителна оценка на проектната Ви идея, моля свържете се с нас на office@epconsulting.bg.