Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общият размер на средствата по процедура е 235 200 000 лева, като минималният и максималният размер на безвъзмездното финансиране, както и интензитетът на помощта, са в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, избрания режим и мястото на изпълнение.

Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия, а допустими обекти са сгради в сферата на производството, търговията и услугите (включително сектор „Туризъм“), които са собственост на кандидата или са с учредено право на строеж в полза на кандидата. В едно проектно предложение могат да бъдат включени до три сгради. 

Ако планирате да кандидатствате по процедурата и бихте искали да подготвим за Вас предварителна оценка на проектната Ви идея, моля свържете се с нас на office@epconsulting.bg.