ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027 г.

Подкрепата по Програма „Развитие на човешките ресурси“ в периода 2021 – 2027 г. (ПРЧР 2021 – 2027) е насочена към насочена към развитие на работната сила, преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда, осигуряването на повече и по-добри възможности за социално включване на уязвимите групи и предоставяне на равни възможности за участие в икономическия и социалния живот на страната.

В програмния период 2021-2027 програмата ще се изпълнява в четири основни направления (приоритети): развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, подкрепа за социално включване, подпомагане на младежката заетост и социални иновации.

I. Насърчаване на заетостта и развитието на умения: този приоритет е насочен към преодоляване на предизвикателствата, свързани с пазара на труда, заетостта, качеството на работните места и пригодността на предприятията и работната сила към променящите се изисквания към уменията и условията на труд.

В рамките на приоритета ще се подкрепят активни мерки за достъп до пазара на труда с цел успешната интеграция на пазара на труда на безработни, неактивни лица и на лица от различни уязвими групи. Подкрепа ще получат и дейности за предприемачески умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, както и ще се осигури подкрепа за сектора на социалната икономика в страната, в т.ч. подкрепа за развитие на социалните предприятия, създаване на партньорства и мрежи, клъстери в социалната икономика, провеждане на обучения и др.

Ще бъдат подкрепяни дейности и за насърчаване на балансираното участие на пазара на труда на жените и мъжете, както и дейности за  активиране участието на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за деца или други зависими от грижи лица, в т.ч. мерки за възстановяване на трудовата активност, професионално ориентиране, кариерно развитие, практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост и др.

Подкрепа ще получат и дейности за по-добрата адаптация на предприятията и работещите към промените и подобряване на работната среда, в т.ч. мерки за разработване и внедряване на системи за изследване и оптимизация на работните процеси, осигуряването и поддържането на здравословна, безопасна и продуктивна работна среда, адаптиране на работните места, организация на процесите към хора с хронични заболявания и трайни увреждания, вкл. чрез изследване на нови форми на заетост и др.

В рамките на приоритета ще бъде осигурена подкрепата и за ученето през целия живот, новите умения, професионалната мобилност и преодоляване на съпътстващите предизвикателства. Силен акцент се поставя върху помощта за актуализиране, придобиване или повишаване на уменията и компетенциите на работещите в съответствие с бързо променящата се работна среда, дигитализацията на производствените процеси, изискванията на зелената икономика и навлизането на информационните технологии във всички сфери на работа. Подкрепата включва дейности за придобиване на компетентности, необходими във връзка с бъдещето на труда,  мерки за повишаване нивото на дигиталните умения на работната сила от всички групи, гъвкави възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация и др.

II. Социално включване и равни възможности: този приоритет е насочен към насърчаване на социалното включване, повишаване качеството на живот, интегрирани мерки и подходи, насочени към възрастните лица и лицата с увреждания, както и тези със специални потребности и други уязвими групи, вкл. и деца, както и към активно приобщаване и равни възможности за по-добрата пригодност за работа. Мерките, които ще получат подкрепа в рамките на този приоритет, са насочени към активното включване на уязвимите групи, насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности, вкл. ромите, както и такива, насочени към предоставяне на подкрепа в семейството и общността чрез превантивни и подкрепящи услуги, осигуряване на достъп до дългосрочни грижи и грижи, ориентирани към човека.

III. Насърчаване на младежката заетост: фокусът на този приоритет е преодоляването на предизвикателствата пред включването на младите хора на пазара на труда и улесняването на прехода от образование към заетост, в т.ч. мерки за включване на безработни младежи в стажове, обучения на работното място и субсидирана заетост, повишаване на уменията, компетентностите и професионалната квалификация и др.

IV. Социални иновации: предвидени за реализация в рамките на този приоритет са дейности, насочени към установяването и анализирането на иновационните решения чрез експериментиране и въвеждане на социални иновации в областта на социалната политика с цел имплементиране на иновативни подходи, допринасящи за повишаване ефективността на мерките в областта на пазара на труда, подобряване политики за социално включване, закрила и приобщаване. Инвестициите в тази посока ще допринесат за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми. По програмата ще се предоставя подкрепа за увеличаване дела на социалните иновации в отговор на социалните потребности по отношение на борбата срещу бедността и социалното изключване, насърчаването на високо равнище на качествена и устойчива заетост и адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към промените.

За повече информация относно планирането и изпълнението на ПРЧР в периода 2021-2027 г.:

https://esf.bg/, секция „2021-2027“