ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021 – 2027 г.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП 2021-2027 г.) е насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

За периода 2021-2027 г. ПКИП продължава подкрепата и надграждането на постигнатите в предходните програмни периоди резултати по отношение на:

  • повишаване на иновационния потенциал на МСП в приоритетните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, вкл. и на регионално ниво;
  • подкрепа за предприемачество и инвестиции в предприятия съгласно фазите им на растеж и нивото на технологично развитие;
  • насърчаване на дигиталната трансформация на МСП;
  • по-интензивно насърчаване на интернационализацията и развитие на бизнес средата;
  • засилване на подкрепата за енергийна и ресурсна ефективност и преминаване от традиционна към кръгова икономика и подкрепа на зелени иновации и технологии.

В областта на иновациите, в рамките на програмата ще бъдат осъществявани интервенции, целящи повишаване на иновационната и инвестиционна активност на предприятията при отчитане на регионалните различия и съобразяване с наличния потенциал в отделните региони на страната. Дейностите, които ще бъдат подкрепени, включват осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и иновации, внедряване на иновации в предприятията (въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите), развиване на иновационния им капацитет, създаване на нови и развитие на иновативни стартиращи предприятия, заявяване и защита на индустриална собственост в предприятията и др.

В област дигитализацията, предвидените в програмата интервенции включват насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0 в българските предприятия с цел постигането на успешна цифрова/дигитална трансформация, подкрепа за инвестиции, насочени към въвеждане на цифрови технологии, софтуер, цифрови приложения в областта на Индустрия 4.0, прилагане на подходящи процеси за киберсигурност и поверителност на данните в МСП, както и повишаване на дигиталните умения на персонала във връзка с въведените технологии от Индустрия 4.0.

В област конкурентоспособност и предприемачество, дейностите в рамките на програмата включват подкрепа за производствени инвестиции в предприятията съгласно регионалния потенциал за развитие (вкл. подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите), насърчаване на предприемаческата активност – създаване на нови и развитие на стартиращи предприятия, развитие на предприемаческата екосистема, насърчаване на интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции, както и подкрепа за растеж и конкурентоспособност на МСП в рамките на нови/съществуващи индустриални паркове.

По отношение на област кръгова икономика и енергийна и ресурсна ефективност,  в рамките на програмата ще бъдат подкрепени инвестиции в областта на чистите технологии и кръговата икономика, приспособяване на промишлените бази, кръговост и устойчивост при набавянето, използването и третирането на суровини, подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза и др. Фокус при изпълнение на мерките ще бъде подкрепата за внедряване на цифрови технологии и разработване и внедряване на иновации в областта на кръговата икономика – разработването и въвеждането на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, ориентирани към трайно намаляване на ресурсната интензивност в промишлеността.

За повече информация относно планирането и изпълнението на ПКИП в периода 2021-2027 г.:

https://opic.bg/opik/nov-programen-period-2021-2027-g

https://www.eufunds.bg/bg/opic