СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2023 – 2027 г.

Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони в България в периода 2023-2027 г. (Стратегическият план) е насочен към осигуряването на подкрепа за устойчивото развитие на земеделието, подобряването на селскостопанските доходи, подобряването на конкурентоспособността и устойчивост на климата и пазарните рискове на фермите и ефективността на управлението.

За периода 2023-2027 г. това, което е предвидено в най-общ план, включва следните акценти:

Позицията на земеделските производители на пазара ще бъде засилена. Въвеждат се стимули за младите земеделски стопани с цел подобряване на техния професионален потенциал и увеличаване броя на младите фермери в земеделския сектор.

Общата селскостопанска политика ще насърчава устойчиви земеделски практики, които са насочени към справяне с климатичните изменения и опазване на околната среда. Предвиден е значителен принос към опазването на природните ресурси като вода, почва и въздух, включително чрез насърчаване на инвестиции насочени към компонентите на околната среда.

Предвидени са интервенции за директно подпомагане на земеделските стопани, включително обвързано с производството подпомагане и еко-схеми, насочени към опазване на компонентите на околната среда. Насочена е подкрепа чрез специални правила за секторите „Пчеларство“, „Мляко и млечни продукти“ и Лозаро–винарски сектор за осъществяване на инвестиционни и неинвестиционни дейности. Специално внимание е обърнато на дейностите, които ще допринесат за цялостната устойчивост на селскостопанския сектор, включително чрез повишаване степента на организираност, привличане на нови и млади земеделски стопани и на дейности, които ще допринесат за справяне на климатичните изменения.

За задоволяване на продоволствената криза и за повишаване качеството на храната са предвидени схеми за качество и за подобряване на връзката между производителя и крайния потребител чрез повишаване на доставката на храни чрез къси вериги. Приоритет ще бъде високото качество на храната и нейната стойност, подобряване на храненето и хуманното отношение към животните.

Ще бъде подкрепено развитието на иновациите в селското стопанство и селските райони и разпространението на научни решения и иновативни, включително цифрови технологии. Връзките между науката и практиката в системата на знанието и ще бъдат засилени от подкрепата за иновации в земеделието. Дейностите, свързани с подготовката на сектора за зелена и цифрова икономика, ще бъдат от особено значение.

Предвидена е и подкрепа за модернизация на земеделските стопанства чрез инвестиционни дейности, като отново е обърнато внимание на екологични и зелени инвестиции.

Стратегическият план е насочен и към на подкрепа за развитието инфраструктурата на селските райони в страната.

Стратегическият план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 г. се базира на десет специфични цели.

Специфична цел № 1: Подпомагане на достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия ЕС с цел подобряване на продоволствената сигурност

Специфична цел № 2: Засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията

Специфична цел № 3: Подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на стойността

Специфична цел № 4: Принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптацията към него, както и за устойчивата енергия

Специфична цел № 5: Насърчаване на устойчивото развитие и ефективното управление на природните ресурси като вода, почва и въздух

Специфична цел № 6: Принос за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта

Специфична цел № 7: Привличане на млади земеделски производители и улесняване развитието на стопанската дейност в селските райони

Специфична цел № 8: Насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство

Специфична цел № 9: Подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и устойчива храна, както и за хуманно отношение към животните

Специфична цел № 10: Модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знания, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен

За повече информация относно планирането и изпълнението на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България в периода 2023-2027 г.:

https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/